Terms and conditions

Artikel 1        Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst ten aanzien van Kobayashi Enterprises, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een wederpartij, hierna te noemen: “Wederpartij”, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare online versie.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met derden die Gebruiker heeft betrokken voor de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij.
 4. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Gebruiker.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden en niet om die reden ten nadele van de Gebruiker te worden uitgelegd.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Afstand van recht door de Gebruiker in verband met een overeenkomst, deze algemene voorwaarden of anderszins, kan slechts geschieden door een daartoe strekkende ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving. Indien Gebruiker haar rechten uit hoofde van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet uitoefent (daaronder begrepen verlenging van de termijn waarin een wederpartij de op hem/haar rustende verbintenissen kan uitvoeren) mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking.

Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een vrijblijvende en herroepelijke offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3        Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Gebruiker streeft er naar de uitvoeringstermijnen zoals vermeld op de website te hanteren, maar is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van latere levering. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven door de Wederpartij, dan is dit nimmer een fatale termijn en is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overschrijding van deze termijn, tenzij zulks expliciet en schriftelijk is overeengekomen tussen Gebruiker en Wederpartij. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen conform artikel 6:83 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Gebruiker dient daarbij een naar zijn oordeel redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn conform artikel 3.1 hierboven niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 3. De Wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is (geweest) met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de juiste levering van een product, dan is het betreffende product niettemin vanaf het moment van aanbieden tot levering voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien Gebruiker genoodzaakt is of zich genoodzaakt achtte om een product te (doen laten) opslaan of anderszins maatregelen te nemen, dan vrijwaart en stelt de Wederpartij de Gebruiker schadeloos voor alle gemaakte kosten en kan Gebruiker van Wederpartij verlangen dat Gebruiker pas uitvoering aan de overeenkomst geeft (waaronder begrepen maar niet uitsluitend de levering van het product) indien en zodra Wederpartij deze kosten heeft vergoed aan Gebruiker.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de werkzaamheden of de geleverde producten te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de werkzaamheden en overeenkomst overgaan. Overeengekomen prijzen en termijnen van uitvoering zullen in redelijkheid worden verhoogd of verlaagd door Gebruiker in overeenstemming met de overeengekomen wijzigingen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken binnen zeven (7) dagen na het eerste overleg, dan staat het Gebruiker uitvoering te geven aan de oorspronkelijke overeenkomst en kan de Wederpartij zich niet beroepen op tekortkomingen in de nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst voor zover dit toe te rekenen is aan het niet bereiken van overeenstemming over het wijzigen van de overeenkomst. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst zich heeft berust op de informatie zoals verschaft door de Wederpartij en aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. De Wederpartij vrijwaart en stelt Gebruiker schadeloos voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker die direct of indirect is of zal ontstaan door een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van de overeenkomst met Gebruiker.
 9. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs gehanteerd door relevante toeleveranciers van Gebruiker of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en welke stijging in prijzen door Gebruiker schriftelijk kan worden aangetoond.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die in een natuurlijk persoon is en niet in handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de levering later dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 Artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij eerst de Wederpartij in gebreke hoeft te stellen, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door Gebruiker onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5        Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. De Wederpartij kan zich voor de nakoming van zijn verplichtingen niet beroepen op overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of door hem betrokken derden). Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis primair had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6        Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente (of ingeval Wederpartij een consument is de wettelijke rente) hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente (of ingeval Wederpartij een consument is de wettelijke rente) verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke handelsrente of, ingeval Wederpartij een consument is, de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7        Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. De Wederpartij verbindt zich jegens Gebruiker bij voorbaat om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8 Garantie, garantieperiode, onderzoek en klachtplicht

 1. De door Gebruiker te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd (de "Garantie"). De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en België. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De Garantie geldt voor een periode van twaalf maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte Garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de Garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De Garantie betreft een carry-in garantie op alle producten die de Gebruiker verkoopt tot 40kg.
 4. Slechts het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie; Gebruiker verstrekt geen garantie of service op artikelen die niet bij Gebruiker zijn gekocht.
 5. Indien het product dat door de Wederpartij is aangeschaft, redelijkerwijs te zwaar is om te tillen (boven 40kg), zoals bijvoorbeeld een koelkast of koelwerkbank, dan verzorgt de Gebruiker in overleg met de Wederpartij een monteur die op locatie langskomt om het probleem te verhelpen.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde product overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele direct zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker via [email protected], maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het onderzoek bedoelt in de eerste zin. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker via [email protected], maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek. Bij overschrijding van deze klachttermijnen vervalt het recht van de Wederpartij tot herstel, vervanging of schadeloosstelling. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Wederpartij tijdig klaagt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 8. Indien een schending van de Garantie vaststaat en dienaangaande tijdig is geklaagd door de Wederpartij, dan streeft Gebruiker ernaar deze schending te herstellen binnen vijftien (15) werkdagen, op een wijze die ter vrije keuze van de Gebruiker staat. Dit herstel kan onder andere plaatsvinden door middel van reparatie, vervanging of terugbetaling van de koopsom betaald door de Wederpartij.
 9. De Garantie vervalt indien bij het herstel van een vermeende schending van de Garantie wordt geconstateerd dat het gebrek en/of de geleden schade is gelegen in (i) de montage/installatie van het product (waaronder wordt begrepen dat het product niet is gemonteerd en/of geïnstalleerd in lijn met de relevante montage- en installatievoorschriften) en de montage/installatie is niet uitgevoerd door of in opdracht van Gebruiker en/of (ii) onjuist gebruik van het product (niet in lijn met de relevante gebruiks- en onderhoudsvoorschriften).
 10. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, vervalt de Garantie:
  1. indien het beroep op de Garantie slijtage betreft van het geleverde product die in het maatschappelijk verkeer als normaal kan worden beschouwd binnen de garantieperiode;
  2. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Gebruiker zijn verricht, of indien daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;
  3. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, waarbij het onder andere (maar niet uitsluitend) gaat om het goed schoonhouden, ontkalken en het naleven van alle andere voorschriften ter onderhoud die in de bijgeleverde handleiding van het product staan vermeld;
  4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid; en
  5. indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet uitsluitend weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval of temperaturen);
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht of een beroep op de Garantie ongegrond is, dan komen de kosten aan de zijde van Gebruiker, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 12. De Gebruiker biedt geen vervangend product ter bruikleen aan gedurende een eventuele reparatie.
 13. Na afloop of verval van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, bij de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn in verband met of voortvloeiend uit de overeenkomst met Wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien de schade is ontstaan door handelen of nalaten van de Gebruiker op expliciet verzoek van de Wederpartij.
 3. Indien is vast komen te staan dat Gebruiker aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de relevante order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met inachtneming van het volgende lid.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de schade aan het geleverde product zelf, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade aan andere (on)roerende zaken van de Wederpartij of derden als gevolg van installatie en/of gebruik van het door Gebruiker geleverde product), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10      Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11      Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12      Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14      Ruilen, retourneren, annuleren, verzendtijd

 1. Bij particuliere aankopen (consumentenkoop) geldt een bedenktermijn voor ruilen of retourneren van veertien (14) dagen na levering. De particuliere Wederpartij dient de Gebruiker binnen 14 dagen na levering per e-mail via [email protected] in kennis te stellen van zijn wens om de betreffende aankoop te ruilen of retourneren.
 2. Indien een product conform de door een particuliere Wederpartij opgegeven specificaties wordt besteld/geproduceerd, dan kan dit betreffende product niet worden geruild of geretourneerd. De Wederpartij verplicht zich jegens de Gebruiker om goed te letten op de omschrijving van het gewenste product, waaronder doch niet uitsluitend het materiaal, de afmetingen en andere specificaties zoals vermeld op de website en/of offerte van de Gebruiker. De Wederpartij wordt geacht om voor vragen of onduidelijkheden altijd eerst vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de Gebruiker om te worden geadviseerd.
 3. De Wederpartij die handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf kan geen beroep doen op de Wet Koop of afstand. Bij aankopen door een Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt een bedenktermijn voor ruilen of retourneren van veertien (14) dagen na levering en wordt bij het retour zenden van een product 25% van het aankoopbedrag ingehouden indien het product conform de beschrijving op de website en/of offerte is. Dit bedrag wordt ingehouden ter compensatie van de reeds gemaakte, en na ontvangst van retour nog te maken administratieve- en transportkosten.
 4. Bij ruilen of retourneren dient de Wederpartij het product in originele staat en verpakking terug te zenden. De verzendkosten zijn hierbij voor rekening van de Wederpartij. Het ruilen of retourneren van een product wordt niet geaccepteerd door de Gebruiker indien het product beschadigd of gebruikt wordt teruggestuurd. De Wederpartij dient binnen de termijn genoemd in lid 1 of lid 2 contact op te nemen met de Gebruiker via [email protected] om retourneren, ruilen of annuleren kenbaar te maken en te verwerken. Zodra het product retour is ontvangen door de Gebruiker, zal het volledige aankoopbedrag, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, zo snel mogelijk worden teruggestort, met een maximale verwerkingstijd van veertien (14) dagen.
 5. Na het kenbaar maken van een wens tot ruilen of annuleren heeft de Wederpartij veertien (14) dagen om het product retour te leveren bij de Gebruiker.

Artikel 16      Persoonsgegevens

 1. Gebruiker zal de gegevens van Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy beleid van Gebruiker. Gebruiker neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. De Wederpartij kan altijd aan Gebruiker vragen welke gegevens over de Wederpartij worden verwerkt. Hiertoe kan de Wederpartij een e-mail sturen. Ook kan de Wederpartij per e-mail aan Gebruiker vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Gebruiker zo spoedig mogelijk zal verwerken.
 3. Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer Wederpartij zich daar tijdens registratie actief (opt-in) voor hebt opgegeven.
 4. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Wederpartij mag Gebruiker, zonder verdere restricties, alle informatie die de Gebruiker verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken.
 5. Voor zover Gebruiker en Wederpartij in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zal Wederpartij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.
 6. Wederpartij zal Gebruiker op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de wijze waarop Wederpartij voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
 7. Wederpartij zal de technische en organisatorische voorzieningen treffen ter bescherming van persoonsgegevens die de Wederpartij ontvangt van Gebruiker.
 8. Wederpartij garandeert dat alle data die zij ter beschikking stelt aan Gebruiker op een rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan Gebruiker en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden. Wederpartij vrijwaart en houdt Gebruiker gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen de Gebruiker voortkomende uit enige inbreuk door Wederpartij en/of diens dataverwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving.
 9. Wederpartij draagt ervoor zorg dat de aan Gebruiker beschikbaar gestelde persoonsgegevens up-to-date zal blijven in het kader van uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving.
 10. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Wederpartij slechts handelen op instructie van Gebruiker en ten behoeve van de doelstellingen toegestaan door Gebruiker.
 11. Wederpartij dient Gebruiker onmiddellijk, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte te brengen indien zij:
 12. een verzoek om informatie ontvangt, of een dagvaarding of een verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, behalve voor zover het Wederpartij anderszins wettelijk verboden is om die informatie openbaar te maken;
 13. voornemens is om persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar te maken; of
 14. ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden.
 15. Wederpartij dient Gebruiker onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoeken of informatieverzoeken afkomstig van individuen, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Wederpartij zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door Gebruiker.

Artikel 17      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag is nooit van toepassing op een rechtsbetrekking waarbij Gebruiker partij is.
 2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen die verband houden met deze voorwaarden kennis te nemen.